Documente Centrul Cultural

Anunț Privind Organizarea Examenului De Promovare În Grad A Personalului Contractual

Publicat in : 11 Jan 2024

Biblioteca Municiapala
11 Jan 2024 de Ardelean Dragos

Având în vedere prevederile Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare al personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr.286/2011, modificată și completată prin H.G.R. nr.1027/2014, prevederile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Centrul Cultural Sighetu Marmației ANUNȚĂ organizarea  și desfășurarea examenelor de promovare în grad profesional a personalului contractual  astfel:

1. Bibliotecar gradul I, studii S - 1 post din cadrul Serviciului Biblioteca Municipală ,,Laurentiu Ulici, examen în data de 05.02.2024, ora 11.00, la sediul Serviciului Biblioteca Municipală ,,Laurentiu Ulici ”, SALA DE LECTURĂ.
Examenul constă în probă scrisă.

2. Analist programator, gradul IA, studii S - 1 post din cadrul Serviciului Biblioteca Municipală ,,Laurentiu Ulici, examen în data de 12.02.2024, ora 11.00, la sediul Serviciului Biblioteca Municipală ,,Laurentiu Ulici ”, SALA DE LECTURĂ.
Examenul constă în probă scrisă.

Condiții de participare la examen sunt următoarele:
- să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul/trapta profesională din care promovează;
- să fi obținut calificativul corespunzător în referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic.

Depunerea dosarelor:
Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obținut calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care s-a aflat în activitate.

Dosarele de înscriere se vor depune la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane pâna la data de 08.01.2024, ora 13,00 și vor conține următoarele documente:
- cerere de înscriere la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare;
- calificativele obținute de salariat în ultimii 3 ani calendaristici ( copie – Fișele de evaluare);
- copie carte de identitate ;
- referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul instituției.

Descarcare Documente